Miközben tanultam a szigorlatomra, nagyon sok olyan szakirodalommal találkoztam, amely a megosztás fontosságát hirdeti. Úgy döntöttem, ha sikeresen túljutok a vizsgán, akkor megosztom az összes jegyzetem, amit a tanuláshoz készítettem. Én ugyanis úgy tudok a legjobban tanulni, ha olvasás közben vázlatot készítek, amiben kiemelem a lényeget. Aztán vizsga előtt még néhányszor átnézem az összefoglalóim. 

Azt hiszem, nem csak a belinkelt jegyzetek, de maga a bibliográfia is hasznos lesz, főleg a Neveléstudomány terület hallgatóinak. Annyit viszont hozzátennék, hogy nem feltétlen tartozik minden irodalom a témakörhöz, néhányat csak én párosítottam hozzá az előadásomban. Ezek a témakörök a következők:

  • Kompetenciarendszerek, kompetenciamodellek, kompetenciafejlesztés
  • Az IKT felhasználása a nevelési-, oktatási módszerekben
  • A tudatos életvezetés fejlesztési lehetőségei az intézményes oktatásban

A szerző nevére és a mű címére kattintva nyílnak meg a Google Drive-ban elkészített jegyzeteim olvasható (view) formában. (Az interneten található művek eredeti forrása az "URL" felirat után következik.) Ha valaki úgy érzi, hogy ki tudná egészíteni vagy kijavítani valamelyiket, akkor kérhet hozzá szerkesztési jogosultságot. Nem mindegyik irodalmat jegyzeteltem ki, mert voltak köztük olyanok, amiket meg tudtam jegyezni enélkül is. A vázlatok eltérő kidolgozottságúak, főleg az angol nyelvről fordított anyagoknál, de azt hiszem, ezek lehetnek a legfontosabbak mind közül. 

szervezesi_modok.png

Készítettem egy Prezit is a szigorlatra, aminek a bemutatását nem kérte a bizottság, de ez számomra is segített összefoglalni a gondolatmenetet a témákkal kapcsolatban. Sok ábrát illesztettem be, aminek a nagy részét szintén én alkottam, hogy a megértést megkönnyítsem, főleg magamnak és részben a bizottságnak. A képeket a szigorlatra kinyomtatva is magammal vittem, és odaadtam a vizsgáztatóknak a megfelelő részeknél (ezzel tényleg jó benyomást téve), most pedig bemásolom őket a vonatkozó irodalmakhoz.

Kompetenciarendszerek, kompetenciamodellek, kompetenciafejlesztés

 

Allen M., Naughton J. (2011): Social Learning. A Call to Action for Learning Professionals, ASTD URL: http://www.asapconference.com/images/thought-leadership/2012/04-JenniferNaughton.pdf Utolsó hozzáférés: 2015.01.05.

ASTD (2013): The ASTD Competency Model, URL: https://www.td.org/Certification/Competency-Model Utolsó hozzáférés:  2015.01.05.

Czirfusz Dóra (2012): Jason. B. Ohler: Digitális közösség, digitális állampolgár. In: Oktatás-Informatika, 2012/1-2. szám http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/czirfusz-dora-jason-b-ohler-digitalis-kozosseg-digitalis-allampolgar/ Utolsó hozzáférés: 2014.12.29.

Czirfusz Dóra, Habók Lilla (2013): Információcsere a digitális korban – a kommunikáció modellje, eszközei és kommunikációs helyzetek a digitális térben. Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám.

digitalis_kommunikacio_haboklilla.jpg

Czirfusz Dóra, Habók Lilla (2014): A kommunikáció változása a digitális térben: Eszközhasználat és funkciók. In: Buda András, Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés: A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debrecen, 182-192. o.

digikomm_logok_tablazat.jpg

Czivik Éva, Sziszik Erika (2004): Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Tanárképzési és -továbbképzési Központ (Iskolapszichológia, 9.), Budapest

Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz. Európai referenciakeret. (2007), Európai Közösségek, Belgium

Falus Iván (2005): Képesítési követelmények - kompetenciák - sztenderdek. In: Pedagógusképzés, 2005/1. 5-16. o.

Ferrari, Anusca (2012): Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. URL:  http://www.ifap.ru/library/book522.pdf Utolsó hozzáférés: 2015.01.05.

Horváth H. Attila (2011): Informális tanulás, Gondolat, Budapest

ISTE (2000): ISTE Standards Teachers. International Society for Technology in Education. URL: http://www.iste.org/docs/pdfs/nets_for_teachers_2000.pdf?sfvrsn=2 Utolsó hozzáférés: 2014.12.29.

ISTE (2008): ISTE Standards Teachers. International Society for Technology in Education. URL: http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-T_PDF.pdf Utolsó hozzáférés: 2014.12.30.

Koenig, J. A. (2011): Assessing 21st century skills. Summary of a Workshop, The National Academies Press, Washington

Lévai Dóra (2013): A digitális állampolgárság és digitális műveltség kompetenciája a pedagógus tevékenységéhez kapcsolódóan. Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám. URL: http://www.oktatas-informatika.hu/2013/11/levai-dora-a-digitalis-allampolgarsag-es-digitalis-muveltseg-kompetenciaja-a-pedagogus-tevekenysegehez-kapcsolodoan/ Utolsó hozzáférés: 2014.12.30.

Nagy József (2010): A személyiség kompetenciái és operációs rendszere In: Iskolapedagógia, 2010. évf. 7-8. szám 3-21. o.

Nemzeti Alaptanterv (2012). Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez. In: Magyar Közlöny, 2012. évi 66. szám

Ollé János, Lévai Dóra, Domonkos Katalin, Szabó Orsi, Papp Danka Adrienn, Czirfusz Dóra, Habók Lilla, Tóth Renáta, Takács Anita, Dobó István (2013): A digitális állampolgárság fogalma és kompetenciamodellje / A digitális állampolgárság kompetenciamodellje és részterületei In: Ollé János et al.: Digitális állampolgárság az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 7-28. p.

Ollé János (2011): A digitális állampolgárság értelmezése és fejlesztési lehetőségei. In: Oktatás-Informatika, 2011/3-4. szám URL: http://www.oktatas-informatika.hu/2012/07/olle-janos-a-digitalis-allampolgarsag-ertelmezese-es-fejlesztesi-lehetosegei/ Utolsó hozzáférés: 2014.12.29.

Perjés István, Vass Vilmos (2009) szerk.: A kompetenciaalapú tantervi-tartalmi szabályozás elmélete In: Perjés István, Vass Vilmos szerk.: A kompetenciák tantervesítése. A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája. AULA Kiadó, Budapest, 9-79. o.

Piirto, J. (2011): Creativity for 21st Century Skills / Five Core Attitudes In: Piirto, J.: Creativity for 21st Century Skills. How to Embed Creativity into the Curriculum. Sense Publishers, Rotterdam, 1-42. o.

Ribble, M.; Bailey, G. D. (2004): Monitoring Technology Misuse & Abuse. A Five-Step Plan for Creating a Digital Citizenship Program in Your School. In The Journal Online- Technological Horizons in Education URL: http://www.digitalcitizenship.net/uploads/T.H.E.JournalArticle.pdf Utolsó hozzáférés: 2014.12.30.

ribble_misuse_abuse_2004.png

Ribble, M.; Bailey, G. (2007): Understanding Digital Citizenship In: Ribble, M.; Bailey, G.: Digital Citizenship in Schools. ISTE, Eugen, Washington, 7-38. o.

Ribble, M. (2008): Passport to Digital Citizenship. Journey toward appropriate technology use at school and at home, ISTE, URL: http://www.digitalcitizenship.net/uploads/LL2008DCArt.pdf Utolsó hozzáférés: 2014.12.30.

ribble_passport_2008.png

Szőke-Milinte Enikő (2012): A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában In: Anyanyelv-pedagógia. Szakfolyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 5. évf. 2. szám URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=380 Utolsó hozzáférés: 2014.12.16.

Szitó Imre (2007): Kommunikáció az iskolában, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Tanárképzési és -továbbképzési Központ (Iskolapszichológia, 7.), Budapest

Zachár László (2008): A kulcskompetenciák hatása az alkalmazkodóképesség kialakulására és fejlesztési lehetőségeire In: Bábosik István szerk.: Az iskola korszerű funkciói, Okker Kft., Budapest, 15-42. o.

Vass Vilmos (2009): A kompetenciaalapú tantervi-tartalmi szabályozás Magyarországon. In: Perjés István, Vass Vilmos szerk.: A kompetenciák tantervesítése. A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája. AULA Kiadó, Budapest, 187-201.o.

 

Az IKT felhasználása a nevelési-, oktatási módszerekben

 

Access to and use of ICT (2006) In: Education at a glance. OECD indicators 2006. OECD Publishing, Párizs, 406-418. o.

Buda Béla (2001): Az elektronikus kommunikációs kultúra árnyoldalai? Aggályok és tények az internet és a mobiltelefon visszaélő illetve túlhasználatával kapcsolatban In: Nyíri Kristóf szerk.: A 21. századi kommunikáció új útjai, MTA Filozófiai kutatóintézete, 81-91. o.

Deursen, A. J.A.M.; Helsper, E. J.; Eynon, R. (2014): Measuring Digital Skills. From Digital Skills to Tangible Outcomes project report. LSE, Oxford Internet Institute, University of Twente, (h.n.) URL: http://www.oii.ox.ac.uk/research/projects/?id=112 Utolsó hozzáférés: 2014.12.16.

Falus Iván (1998): Az oktatás stratégiái és módszerei In: Falus Iván szerk.: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 271-322. o.

Jáki László (2011): Az információs társadalom és a pedagógia. In: Oktatás-Informatika, 2011. évf. 1-2. szám. URL: http://www.oktatas-informatika.hu/2011/12/jaki-laszlo-az-informacios-tarsadalom-es-a-pedagogia/ Utolsó hozzáférés: 2015.01.02.

Koltay Tibor (2010): Web 2.0 In: Iskolapedagógia, 2010. évf. 7-8. szám 148-156. o.

Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek. (Kognitív szeminárium). Gondolat Kiadó, Budapest, 114-147. o.

Lakosné Makár Erika (2006): A pedagógusjelöltek felkészítése a 21. sz. IKT képességfejlesztésre In: Közoktatás és versenyképesség. Hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban. Az Országos Közoktatási Intézet konferenciája 2006. október 5-6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 119-123. o.

M. Nádasi Mária (1998): Az oktatás szervezési módjai és munkaformái In: Falus Iván szerk.: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 368-390.o.

M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás: elmélet és gyakorlat. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest

Ollé János, Papp-Danka Adrienn, Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Virányi Anita (2013): Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

oktatasi_modszerek_hl.png

Papp-Danka Adrienn (2011): Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei In: Oktatás-Informatika, 2011. évf. 1-2. szám URL: http://www.oktatas-informatika.hu/2011/12/papp-danka-adrienn-az-online-tanulasi-kornyezet-fogalmanak-ertelmezesi-lehetosegei/ Utolsó hozzáférés: 2014.12.25.

Papp-Danka Adrienn: Korszerű környezet, korszerű eszköztár. Oktatástechnika és média. In: Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám. URL: http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/papp-danka-adrienn-korszeru-kornyezet-korszeru-eszkoztar-oktatastechnika-es-media/ Utolsó hozzáférés: 2015.01.05.

Prensky, M. (2001): Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók. (ford: Kovács Emese) On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 5.) URL: http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf Utolsó hozzáférés: 2014.12.25.

Z. Karvalics László (2004): Az iskola az információs társadalomban. In: Monostori Anikó, Kósa Barbara szerk.: Nyitott iskola – Tanuló társadalom. Az Országos Közoktatási Intézet konferenciája 2003. október 2-3. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 75-81. o.

 

A tudatos életvezetés fejlesztési lehetőségei az intézményes oktatásban

 

Bábosik István (2004): Neveléselmélet In: Bábosik István szerk.: Neveléselmélet, Osiris, Budapest, 11-42. o.

Bende Lilla (2014): Az iskolán kívüli foglalkozások hatása a középiskolás tanulókra a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák szerint In: Lévai Dóra szerk.: Nevelés – Oktatás – Iskolapedagógia 2014 konferenciakötet, ELTE PPK, Budapest, 22-29. o.

Borosán Lívia (2011): Pályaorientáció In: Bábosik István, Borosán Lívia, Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária, Schaffhauser Franz: Pedagógia az iskolában. A szociális életképesség megalapozása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 92-106. o.

Dobó István – Lévai Dóra – Tóth Renáta – Papp-Danka Adrienn: Értékteremtés és produktivitás a digitális állampolgárság kompetenciarendszerében. Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám URL: http://www.oktatas-informatika.hu/2013/11/dobo-istvan-levai-dora-toth-renata-papp-danka-adrienn-ertekteremtes-es-produktivitas-a-digitalis-allampolgarsag-kompetenciarendszereben/ Utolsó hozzáférés: 2014.12.31.

digitalis_narrativa_ertekteremtes.jpg

Lannert Judit (2007): Tanulási életút-tanácsadás és versenyképesség. In: Közoktatás és versenyképesség. Hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban. Az Országos Közoktatási Intézet konferenciája 2006. október 5-6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 79-92. o.

Lorenzo, G.; Dziuban, C. D.; Oblinger, D. (2007.01.01): How Choice, Co-Creation, and Culture Are Changing What It Means to Be Net Savvy In: Educause review online URL: http://www.educause.edu/ero/article/how-choice-co-creation-and-culture-are-changing-what-it-means-be-net-savvy Utolsó hozzáférés: 2014.12.26.

Molnár Gyöngyvér (2008): A képességek fejlődése és a problémamegoldó gondolkodás In: Fazekas Károly szerk.: Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker 99-111. o.

N. Kollár Katalin (2001): Tanulási szokások és módszerek. In: Martonné Tamás Márta, N. Kollár Katalin A tanulók életmódjának kérdőíves vizsgálata ; Tanulási szokások és módszerek, ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., Budapest, 53-66. o.

Ribble, M.; Bailey, G. (2007): Student Life Outside the School Environment. In: Ribble, M.; Bailey, G.: Understanding Digital Citizenship In: Ribble, M.; Bailey, G.: Digital Citizenship in Schools. ISTE, Eugen, Washington, 121-128. o.

Szijártó Bese Bálint (2014): Célirányos idő és tartalommenedzselés 14-16 évesek körében. Hatásvizsgálat In: Lévai Dóra szerk.: Nevelés – Oktatás – Iskolapedagógia 2014 konferenciakötet, ELTE PPK, Budapest, 122-127. o.

Varga Katalin (2008): Az információs műveltség szerepe az egész életen át tartó tanulásban. In: Varga Katalin szerk.: E-könyv az információs műveltségről, PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet, Pécs URL: http://mek.oszk.hu/06300/06355/html/ Utolsó hozzáférés: 2015.01.01.

Varga Katalin (2014): Az információs műveltség fejlesztése: A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században. In: Networkshop 2014. URL: http://nws.niif.hu/ncd2014/docs/ehu/048.pdf Utolsó hozzáférés: 2015.01.01.

A bejegyzés trackback címe:

https://habosvilla.blog.hu/api/trackback/id/tr347063143

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.